• Przechowalnia 0
 • e-Płatności
  Szybkie płatności bankowe, płatności kartą kredytową i debetową.

  Szybki kontakt


  Tel. 512 755 415

  Godziny pracy

  Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00.

  W soboty i niedziele NIECZYNNE.

  Newsletter
  Zapisz się do naszego newslettera, a będziesz informowany o aktualnych nowościach i promocjach


  ...jest pusty

  Ilość produktów w przechowalni: 0

  Zobacz

  BLOG
  Mnóstwo inspiracji
  i porad

  na naszym
  blogu lifestylowym

  lifemaker.pl  Zapisz
  Szukaj

  Wpisz szukany produkt


  Wyszukiwanie zaawansowane
  Szukaj treści

  Wpisz szukaną frazę


  Wyszukiwanie zaawansowane
  Regulamin/Polityka prywatności

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pracownia-ppp.pl

   

  1. Postanowienia ogólne.
  • Sklep internetowy Pracownia Pięknych Pomysłów jest dostępny pod adresem: www.pracownia-ppp.pl.
  • Sprzedawcą jest firma IRMED Ireneusz Pawlak z siedzibą w Katowicach ul. Bażantów 14a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 575-126-97-22 REGON 241862611
  • Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.
   • 1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

    1.3. Definicje:

    1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

    1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

    1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

    1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

    1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

    1.3.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

    1.3.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.

    1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

    1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

    1.3.10 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Ireneusz Pawlak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IRMED Ireneusz Pawlak (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Bażantów 14a/11; 40-750 Katowice) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 575-126-97-22 REGON 241862611, adres poczty elektronicznej: atos4@op.pl

    1.3.11. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.pracownia-ppp.pl

    1.3.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

    1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

    1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

    1.3.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

    1.3.16 .USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

    1.4.          Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

   

  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter oraz Blog.

  2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola *„Zarejestruj się”*. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: nazwa, imię i nazwisko, adres do dostawy Produktów (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola *„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”* – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zamów Newsletter”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia. Za zapisanie się do newslettera Klientowi przysługuje 10% rabatu. Rabat ten Klient otrzymuje e-mailem, w postaci kodu, który należy wpisać w odpowiednim polu podczas składania Zamówienia. Rabat odliczany jest od wartości całego zamówienia. W przypadku zwrotu towaru objętego rabatem, kwota do zwrotu jest taka sama, jaką Klient fizycznie zapłacił za dany towar.
  Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: atos4@op.pl


  2.1.4. Blog – korzystanie z bloga następuje po kliknięciu zakładki “Blog” na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

  2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

  2.2.1. Konto, Newsletter oraz blog internetowy w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.

  2.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

  2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  2.3.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

  2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

  2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

  2.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
  2.3.5. Właczenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies i obsługi Javascript.

  2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

  3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

  3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień*

  3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

  3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

  3.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

  3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

  4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

  4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

  4.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  4.1.2.1. Bank: mBank

               Numer rachunku: 83 1140 2004 0000 3302 7251 5760

  4.1.3. Płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy 24

  4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy 24

  4.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

  "Przelewy24", które przekieruwują do wybranego przez klienta banku.
  Opcja ta zawiera także możliwość zapłaty kartą kredytową Visa i MasterCard.
  Dialcom24

  operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

  5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  5.1.1. Przesyłki krajowe

  - za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska, oraz InPost Kurier,UPS, Geis, Poczta Polska czas dostawy 1-7 Dni Roboczych; przesyłka kurierska zwykła i przesyłka kurierska pobraniowa;

  - za pośrednictwem Paczkomatów 24/7 InPost, czas dostawy 2-5 Dni Robocze; przesyłka zwykła

  5.1.2. Przesyłki zagraniczne

  - za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska i DHL Polska, czas dostawy 2-8 Dni Roboczych; przesyłka kurierska zwykła (dotyczy krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Irlandia Płn., Włochy);

  - za pośrednictwem Poczty Polskiej, czas dostawy od 7 do 14 Dni Roboczych; przesyłka listowa i paczka pocztowa.

   

  5.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na resztę Świata (inne cenniki dostawy).

  5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy”.

  5.4. Całkowity termin realizacji zamówienia i dostawy produktu do Klienta wynosi od 1 do 10 Dni Roboczych (dotyczy przesyłek krajowych), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

  5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

  5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

  6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowo o charakterze ciągłym (np. Konto).

  6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: atos4@op.pl lub też pisemnie na adres: 40-750 Katowice ul. Bażantów 14a/11. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

  6.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  6.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

  7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  7.1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.

  7.2. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne:

  7.2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu wady fizycznej Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  7.2.2. Zawiadomienia o wadzie fizycznej Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: atos4@op.pl lub pisemnie na adres: IRMED Ireneusz Pawlak, ul. Bażantów 14a/11, 40-750 Katowice. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny wady fizycznej Produktu należy go również dostarczyć na powyższy adres.

  7.3 Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
   2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
   4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  7.4 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


  7.4.1 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  7.4.2 W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

  7.5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

  7.5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: atos4@op.pl lub pisemnie na adres: IRMED Ireneusz Pawlak, ul. Bażantów 14a/11, 40-750 Katowice

  7.5.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  7.5.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  7.5.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

  7.6. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
  http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  8.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy.

   8.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.

  IRMED Ireneusz Pawlak, 40-750 Katowice, ul. Bazantów 14a/11; tel:512 755 415 mail: atos4@op.pl

  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest na końcu regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

   

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


  8.3 Skutki odstąpienia od umowy

   

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na podany wyżej adres pocztowy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu towaru tzn. będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  8.4 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  8.5 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

  8.5.1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);
  2.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

   

  9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

  9.2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  9.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

  9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  9.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika

  10. POUFNOŚĆ I POLITYKA PRYWATNOŚCI

  10.1 Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IRMED Ireneusz Pawlak z siedzibą w Katowicach ul. Bażantów 14a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP 575-126-97-22 REGON 241862611

  10.2. Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 tj.), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionym podmiotom trzecim.

  10.3. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy bezprawną modyfikacją.
  10.4.1.  Podczas rejestracji w systemie są zbierane następujące dane Użytkownika: e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres, adres do wysyłki, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorcy także NIP.
  10.4.2. Podczas składania zamówienia przez Użytkownika zarejestrowanego zbierane są następujące dane Użytkownika: host, IP, informacje dotyczące przeglądarek,  mail, hasło, imię i nazwisko, adres, adres do wysyłki ,numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorcy także  NIP.
  10.4.4.    Danymi zbieranymi podczas zapisu do newslettera są: e-mail oraz adres IP.
  10.4.5. W trakcie korzystania z Serwisu dodatkowo automatycznie pobierane są takie informacje jak: host, IP, informacje dotyczące przeglądarek, czas dostępu, adresy odwiedzany stron w Serwisie, adres strony internetowej z jakiej Użytkownik przeszedł do Serwisu.

  10.5. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

  10.6.1. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz usuwania.

  10.6.2.  Chcąc skorzystać z uprawnień z ust. 1 należy przesłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres email: : atos4@op.pl lub skorzystać z narzędzi udostępnionych w Serwisie, które to umożliwiają skontaktowanie się z Administratorem

  10.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej uniemożliwi zrealizowanie założeń i usług świadczonych w Serwisie. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

  10.5. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów:

  10.5.1 W celu realizacji zamówienia:

  Artykuły dekoracje do domu, oświetlenie,meble
  EWAX Ewa i Jacek Duniec Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Grota Roweckiego 116, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000184113 NIP: 8992491027 , REGON: 932958612.

  Fototapety i obrazy oraz inne drukowane dekoracje do domu
  Artgeist sp. z o. o. ul. Krakowska 37/45 50-424 Wrocław Polska
  Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy
  dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem
  KRS 0000350602 REGON 100848543 VAT UE PL 7262622485

  Akcesoria do smartfonów, laptopów, komputerów
  FORCETOP Sp. z o.o. z siedzibą w Chotowie (adres siedziby i adres do doręczeń: Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294132, przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6182072303, REGON: 300726319

  Artykuły dekoracje do domu i napisy ścienne
  Wetro.pl Olga Bochenek-Dobrowolska, Ul. Wadowska 8, 31-990 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 678 310 14 46 REGON 122618168

  Pojazdy RC, drony i inne zabawki interaktywne
  KIK  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Białymstoku pod adresem ul. Hetmańska 10, 15-727 Białystok, posiadająca: NIP 5423089180 REGON 200218804  10.5.2 W celu dostarczenia towaru

  Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł; NIP: 1132567365; REGON: 140220084;


  10.5.3 W celach związanych z prowadzoną księgowością
  Biuro Podatkowe J&K
  Monika Kotulska - Boba
  ul.Grunwaldzka 224
  43-600 Jaworzno

  10.5.4 W celu przeprowadzenia szybkiej płatności onine
  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

  10.6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

  10.7. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

  10.8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz Polityka cookies).

  10.9. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

  10.10. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: atos4@op.pl

  10.11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

  10.12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

   


  11. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energii

   

  11.1 Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię;
  Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;

   Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:
  1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;
  2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
  3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
   Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;
  5 Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.  

   

   12. Postanowienia końcowe.

   

  • Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

   

  • Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

   

  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

   

  • W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;
  • Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

   1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

   1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

   2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

   3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

   4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

   2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

   1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

   2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

   

  • W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;

   13. POLITYKA COOKIES

  W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików - w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę "ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ").

  Katowice 25 grudnia 2014

   

   

   

   

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   


  DANE SPRZEDAJĄCEGo:
  IRMED Ireneusz Pawlak

  40-750 Katowice ul. Bażantów14a/11

  Mail: atos4@op.pl

  Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
  Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .  Imię i nazwisko………………………………………………………….
  Adres …..…………………….……..…………………………………….
  Data………………………………………………………………………….
  Numer rachunku bankowego na który zostanie odesłana wpłata…….……………………………………………………………………


  Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

   

   

  Pracownia pięknych pomysłów, to artystyczne prezenty i artykuły dekoracyjne wyposażenia wnętrz. W swojej ofercie posiadamy kule dekoracyjne różnego rodzaju kosze na pranie oraz wysokiej jakości fototapety tanio. Można u nas kupić na zamówienie dekoracje do domu, natomiast dla wyposażenia biur polecamy ozdoby na ścianę. Oprócz akcesoriów dekoracyjnych można u nas kupić akcesoria elektroniczne, w tym etui na telefon. Dla dzieci polecamy auta zdalnie sterowane. Jednym z naszych najczęściej wybieranych produktów przez klientów są, chlebak, ręcznie malowane obrazy do salonu i napisy na ścianę. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.